Terms & Conditions

Terms & Conditions


For legal reasons, our Terms & Conditions are published in Dutch.

For an English translation, we recommend using the online translator Google Translate.


ALGEMENE VOORWAARDEN EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Aannemer:

Vittorio Carta - Splendid Systems

Somersstraat 44

2018 Antwerpen

BTW BE0845012728


Toepassing van onze algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die

worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met

uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd

klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene

voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de

aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de

contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Online bestellingen worden beschouwd als een aankoopscontract.


Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten

2.1 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer de bevestigende aanbetalingen

bepaald in de door de aannemer opgestelde aanbetalingsplan werden

ontvangen. Wanneer geen aanbetalingsplan is opgesteld, wordt de offerte pas

bindend na ontvangst van een bevestigende aanbetaling van tenminste 10%

van het totaalbedrag.

2.2 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn

aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven maximaal

1 maand geldig tenzij anders vermeld op de offerte. Indien het BTW-tarief

gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van

de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een

prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW

kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de

aannemer.

2.3 Voorzieningen opgelegd door een eventuele veiligheidscoördinator en die

niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in

onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen

worden doorgerekend aan de klant.

2.4 Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de

opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van

de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze

voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan

enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige

informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen,

tekeningen, stalen en ontwerpen enz.

Deze technische informatie wordt voorafgaand aan de werken ten minste 20

werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en/of zijn

aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan

de aannemer bezorgd worden zodat hij over voldoende tijd beschikt om de

werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer

niet aangesproken worden voor vertragingen, termijnsoverschrijding. De

aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van

het E-peil.

3.1 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen,

ontwerpen en offertes blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten.

Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de

klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik

en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze

bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek

moeten de bovenvermelde stukken, ingeval van misbruik , worden

teruggegeven.

3.2 Onze prijs omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor de normale

ingebruikname van de geinstalleerde systemen, met uitzondering van de

kosten voortvloeiend uit voor de aannemer ongekende gebreken aan het

gebouw.

3.3 De aannemer gebruikt geavanceerde en/of vooruitstrevende technieken en/of onderdelen. Op grond hiervan behoudt de aannemer het recht om de klant toezicht te ontzeggen tot de werken en na uitvoering van de werken op de inhoud van een installatie, teneinde zijn handelsgeheimen te beschermen.


Uitvoering van de werken

4. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de

klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de aannemer een schadevergoeding

verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan

aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging

verschuldigd is.

5. De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van

de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de

goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op

een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de

klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden.

Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde goederen,

materialen en op de werf aanwezige gereedschappen zijn eigendom. De

aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen, goederen en

gereedschappen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom

gaat over zodra de klant al zijn schulden ten opzichte van de aannemer

definitief betaald heeft.

6. Water en elektriciteit zijn te voorzien door en op kosten van de klant met

inbegrip van elektriciteit voor het laden van elektrische voertuigen betrokken

bij de werken. De klant verleent de aannemer met voorrang toegang tot

aanwezige stalplaatsen en laadfaciliteiten voor elektrische wagens. Ingeval

geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en de aannemer

genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden

de kosten hiervan doorgerekend aan de klant. Ingeval gebruik van de

aanwezige staplaatsen en laadfaciliteiten voor elektrische wagens wordt

geweigerd door de klant, worden eventuele kosten voor het parkeren en laden

van de bij de werken betrokken (elektrische) voertuigen, doorgerekend aan de

werkelijke kosten.

De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant gemaakt te worden,

om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. De

aannemer dient binnen 30 meter van de werf zijn voertuig te kunnen stallen.

Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen

worden aangerekend aan de uurtarief vermeld in de offerte, of 49,00 EUR per

uur in andere gevallen. Wanneer de klant regelmatig afwezig blijkt tijdens

kantooruren wordt een weekend of avondtoeslag van 49,00 EUR per dag (incl.

BTW) aangerekend.

7.1 De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed

vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of

bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op

datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze

uitvoeringsregels.

7.2 Voor de uitvoering van de werken zal de aannemer zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de klant met betrekking tot de locatie van de te plaatsen toestellen, leidingen, bedrading en andere onderdelen van installaties. De klant dient deze wensen kenbaar te maken tijdens het plaatsen van de online bestelling of tijdens de aanvraag van de offerte. De aannemer behoudt het recht om de finale beslissingen te maken en af te wijken van de wensen van de klant op grond van technische en/of financiële overwegingen en beperkingen.


Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting

klant

8.1 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als

er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend

werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief

aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en

definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit

welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend

worden gemeld aan de aannemer, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.

8.2 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar

of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen, constructie van het

goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of

algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit

de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de toestelmodellen, constructie,

maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de

overeenkomst uitmaken.

8.3 Voor geinstalleerde toestellen geldt de wettelijke garantie, tenzij

uitdrukkelijk vermeld in de offerte. Wanneer door de fabrikant van een toestel

bijkomende garanties worden aangeboden, dient de klant deze aan de

fabrikant aan te vragen, de aannemer behoudt de keuze om al dan niet tussen

te komen.

9. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een

waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek

verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de oplevering.

10. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de

verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een

aanvang neemt 8 dagen na de uitvoering der werken, zijnde het tijdstip

waarop de aanneming geacht wordt definitief opgeleverd te zijn. Het

verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de

oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een

slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt

voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar

wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en

schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld

wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de

waarborgregeling.

De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de

door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:

– voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een

bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de

klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van

de aannemer;

– voor de gebreken aangebracht door de klant of de gebruiker van de

goederen, installaties en gebouwen na de oplevering;

– voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en

onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de

werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is

dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder (art. 544 B.W.). De klant is

voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal

uitoefenen tegen de aannemer.

Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de

consumenten bij verkoop van consumptiegoederen , van toepassing is, gelden

de daarin voorziene waarborgen.


Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van

partijen

11. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een

vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties

en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met

een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer

behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en

een voorschot te vorderen volgens een aanbetalingsplan of 10% van de nog uit te voeren werken.

12. Wanneer een aanbetaling of een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt

de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk

te onderbreken tot de aanbetaling of factuur betaald werd. De aannemer

bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat

hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de

aannemer van zijn kant door deze schorsing schade lijdt, dan zal de klant

deze dienen te vergoeden.

13. Wanneer de facturen of aanbetalingen niet tijdig betaald werden, is na

aangetekende ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8.5%. Daarnaast

is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde

bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur of aanbetaling zullen alle

andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en

zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

14. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding

voorzien van 10 €/dag, met een maximum van 5% van de aannemingsprijs

mits de klant de aannemer aangetekend ingebreke heeft gesteld en de

vertraging niet het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.

Betaling en herroepingsrecht

15.1 De goederen en prestaties die besteld worden via de webshop dienen

volledig betaald te worden tijdens het plaatsen van de bestelling of binnen 48

uur wanneer de klant per overschrijving betaalt. Een op de webshop

geplaatste bestelling is definitief, ook als de klant opteert voor een betaling per

overschrijving.

15.2 Voor goederen die los aangekocht worden op de webshop, geniet de

klant van een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen te tellen vanaf de

datum van levering. Binnen deze termijn kan de klant afzien van de aankoop

volgens de wettelijke voorwaarden.

15.3 Op diensten, installaties en prestaties die op de webshop besteld worden,

geniet de klant van een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen te tellen

vanaf de datum van bestelling. Binnen deze termijn kan de klant afzien van de

aankoop volgens de wettelijke voorwaarden. Indien de klant instemt om de

installaties, diensten en prestaties uit te voeren tijdens deze

herroepingstermijn, vervalt deze recht gedeeltelijk indien de prestaties

aangevat zijn, of volledig wanneer deze voltooid zijn. Toestellen, materialen en

goederen die deel uitmaken van de installaties zijn ook onderworpen aan deze

bepaling.

15.4 Prestaties die besteld werden op basis van de bevestiging van een

offerte, worden betaald volgens een aanbetalingsplan opgesteld door de

aannemer en aanvaard door de klant. De aanbetalingsplan verdeelt te

betalingen over verschillende fases naargelang de vooruitgang der werken. De

definitieve factuur wordt bij einde werken opgesteld.

Met uitzondering voor de zonne-installaties (PV installaties) waarvoor een

winterstop geldt tussen 20/12/2022 en 20/02/2022, wanneer de aannemer de

fase opgegeven in de aanbetalingsplan niet binnen de 60 kalenderdagen na

de geplande startdatum aanvat en binnen de 90 kalenderdagen voltooit, heeft

de klant recht op een onmiddellijke teruggave van de aanbetaling voor

desbetreffende fase pro-rata de onvoltooide werken van de fase.

Wanneer geen aanbetalingsplan wordt voorgesteld of hierover niets bijzonder

werd bepaald, worden prestaties gefactureerd naargelang de vooruitgang der

werken.

De facturen van de aannemer zijn betaalbaar binnen de maand na

factuurdatum op de zetel van de aannemer.

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8

dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven betwist worden.

15.5 Alle terugbetalingen dienen door de aannemer uitgevoerd te worden.

Wanneer een klant eenzijdig gebruik maakt van terugbetaal-faciliteiten, terugeis

faciliteiten of geld-terug faciliteiten van kredietkaartproviders, Paypal of

dergelijke betalingsplatformen, blijven alle terugbetaalde of geblokkeerde

bedragen verschuldigd en worden er 500,00 EUR aan dossierskosten

aangerekend. Wanneer dit gebeurt na de oplevering, wordt de

eigendomsoverdracht waarvan in artikel 5. beschouwd als zijnde onvoltooid

omdat de betaling niet als definitief kan beschouwd worden.


Termijnen

16. De aannemer behoudt het recht om af te wijken van de geplande termijnen

voor de werken, tenzij de offerte uitdrukkelijk een voltooiingsdatum vermeldt.

De klant kan de aannemer niet verantwoordelijk stellen voor geleden kosten of

verliezen wanneer de klant geen gewenste of vereiste voltooiingsdatum

schriftelijk en uitdrukkelijk kenbaar maakt bij de aanvraag van de offerte.

De klant kan de aannemer niet verantwoordelijk stellen voor het deels of

volledig verliezen van subsidies of premies tenzij de beoogde subsidies

schriftelijk en uitdrukkelijk worden vermeld door de klant tijdens de aanvraag

van de offerte en de aannemer uitdrukkelijk op de offerte bevestigd een

bepaalde voltooiingsdatum te zullen respecteren en/of als aannemer te

voldoen aan kwalificatie- of erkennings-eisen voor de beoogde subsidies.

GDPR

17. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door de aannemer

verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het

klantenbeheer en de boekhouding.

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten

verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat

gericht is aan de aannemer. Voor vragen of klachten inzake

gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer

informatie over de manier waarop de aannemer persoonsgegevens verwerkt

vindt u op www.splendidsystems.eu in ons algemeen beleid hieromtrent.


Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

18. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden

behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats

waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.

Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen

verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de

Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000

Brussel, www.bouwverzoening.be.

19. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.